Rozproszony Inkubator to projekt, którego koncepcja zrodziła się w listopadzie 2022 r., w związku z potrzebą stworzenia nowego ekosystemu, w którym to Samorząd Województwa Podkarpackiego przy współpracy z innymi podmiotami mógłby podjąć działania z zakresu polityki gospodarczej, pozwalające podnieść zdolność adaptacji gospodarki Ukrainy do nowych warunków, w związku z destabilizacją wywołaną wojną w Ukrainie spowodowaną agresją Rosji.

Jest to projekt pomocowy koordynowany przez RARR S.A., który umożliwi współpracę w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej wszystkich zaangażowanych w pomoc podmiotów, czego wymiernym rezultatem będzie kontynuacja działalności przez ukraińskich przedsiębiorców z terytorium naszego regionu, dzięki udostępnieniu szerokorozumianej przestrzeni dla ukraińskich firm. W ramach oferty inkubatorów przedsiębiorczości można wyodrębnić następujące usługi: coworking, mentoring, wsparcie finansowe, podatkowe, prawne, przestrzeń biurowa, przestrzeń produkcyjna. Tym samym ukraińscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. ze wsparcia w poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości do prowadzenia działalności, doradztwa w zakresie możliwej do uzyskania pomocy publicznej, wsparcia w kontaktach z administracją centralną i lokalną oraz z informacji na temat warunków prowadzenia działalności w Polsce.

Członkowie Inkubatora, którzy zgłosili chęć współpracy w ww. inicjatywie to osoby oraz instytucje z otoczenia biznesu m.in. inkubatory przedsiębiorczości, uniwersytety, instytucje badawcze, organizacje świadczące usługi prawne, konsultingowe, finansowe itp.
Finalnie w grudniu 2022 r. chęć współpracy zgłosiło czternaście podmiotów, które jako potwierdzenie swojej deklaracji postanowiły zawrzeć porozumienie, które stworzy podstawy struktury organizacyjnej, określi formę i rodzaje rozpoczętej współpracy.

Dzięki podjętej inicjatywie województwo podkarpackie dla ukraińskiego biznesu będzie nie tylko miejscem przeczekania wojny, ale również obszarem, w którym może rozwijać się ukraińska przedsiębiorczość, gdyż daje ono szanse na kreatywne i innowacyjne przedsięwzięcia oraz zdobycie doświadczeń w prowadzeniu biznesu na rynku europejskim.

Oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Ukrainy >>