W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wizja Sukcesu – II edycja” nr POWR.01.02.01-18-0022/21,  informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacji inwestycyjnej w wysokości 23 050,00 PLN oraz wsparcia pomostowego w kwocie 2300 PLN netto/miesiąc przez 6 miesięcy.

Projekt pn. „Wizja Sukcesu – II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z EDU PROJEKT Joanna Jasińska i PH Group sp. z o.o. w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, które posiadają status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej  w urzędzie pracy.

Min. 50% Grupy docelowej stanowić będą  os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu – II edycja” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać od 11.04.2022 r.