Projekt „W Drodze po sukces” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie 130 osób fizycznych (60K i 70M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat  zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na terenie woj podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielnie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego, szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Grupa docelowa:
Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 160 osób spełniających
kryteria:
– wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)
– osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
– nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
– nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 POWER
– nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie
12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
– zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności
gospodarczej:
– Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 130 Uczestników/czek projektu.
Planowany termin udzielenia wsparcia – kwiecień/maj 2022 r.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 120 Uczestników/czek projektu.
Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23
050,00 PLN.
Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022

Wsparcie pomostowe:
W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie 1 800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 120 Uczestników/czek projektu.
Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022 r. – listopad/grudzień 2022 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu –  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

KONTAKT
BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676-90-60

FB: W drodze po sukces
Strona Internetowa projektu: www.wdrodzeposukces.pl , www.caritas.przemyska.pl