Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

„Własna firma – program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie finansowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności.

 Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • wsparcie szkoleniowe – szkolenie „ABC przedsiębiorczości” – 40 godz.
 • wsparcie finansowe – dotacja inwestycyjna: 23 050 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe: 2 600 zł x 12 miesięcy

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin),
 2. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl lub Gminy Żurawica wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl w województwie podkarpackim,
 3. jest osobą:
  • bezrobotną należącą do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   • kobiety,
   • osoby długotrwale bezrobotne,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
   • osoby po 50 roku życia,
   • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3) lub
  • bierną zawodowo należącą do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   • kobiety,
   • osoby z niepełnosprawnościami,
   • osoby po 50 roku życia,
   • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3) lub
  • ubogą pracującą lub
  • zatrudnioną na umowie krótkoterminowej lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 4. jest osobą zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 5. jest osobą, która nie otrzymała środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Rekrutacja trwać będzie od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w Przemyślu ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pok. 314, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, lub
 • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1,37-700 Przemyśl.

Strona internetowa projektu: www.wlasnafirma2.parr.pl

Informacje na temat projektu: tel. 697 053 169, e-mail: wlasnafirma2@parr.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!