Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XXIII nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w  Bazie Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

UWAGA!!! – Nabór nr XXIII jest adresowany WYŁĄCZNIE do  MIKRO I MAŁYCH przedsiębiorstw.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych  musi posiadać oddział, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego  (wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji) przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji przedsiębiorcy we właściwym rejestrze lub ewidencji).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowych.

DODATKOWE OGRANICZENIA w ramach naboru nr XXIII:

 • maksymalna kwota dofinansowania na 1 osobę: 4 000 zł
 • maksymalna liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez mikro przedsiębiorcę:  2 osoby
 • maksymalna liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez małego przedsiębiorcę:  3 osoby
 • z dofinansowania WYŁĄCZONE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE
 • limit cenowy usługi rozwojowej: 150,00 zł netto za godzinę usługi


Wyższa stawka jednostkowa za 1 godzinę  usługi rozwojowe będzie akceptowana jedynie w przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Informacje dodatkowe. Usługi, dla których stawka godzinowa będzie wyższa niż 150 zł netto i nie będą nie zawierały w karcie usługi wyżej wymienionych informacji nie będą dofinansowywane.

Kwota dofinansowania:

Limit dofinansowania na 1 pracownika (w ramach naboru  nr XXIII):
Mikro przedsiębiorstwo: 4 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 4 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo (w ramach naboru nr XXIII):
Mikro 
przedsiębiorstwo: 8 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 12 000 zł

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jako pomoc de minimis:

Mikro przedsiębiorstwo: 70%
Małe przedsiębiorstwo: 60%

W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

Dofinansowanie udzielane jako pomoc publiczna:

Dofinansowanie wynosi 50% kwoty dofinansowania wyliczonej jak dla pomocy de minimis

Uwaga!!!

Wysokość dofinansowania na usługi doradcze (zarówno przy pomocy publicznej, jak i  pomocy de minimis) wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć kwotę dofinansowania.

Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 144 000 zł, w tym:

 • dla mikro przedsiębiorstw: 74 000 zł
 • dla małych przedsiębiorstw: 70 000 zł

Regulamin wsparcia wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania tutaj

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 09.03.2022 do 25.03.2022

Zgodnie z §4  ust. 1 Regulaminu przyznawania wsparcia, Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia całej rekrutacji lub rekrutacji dla poszczególnych grup przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie) w ramach danego naboru, w przypadku gdy wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych dotychczas formularzy zgłoszeniowych przekroczy 95% całej alokacji przeznaczonej na daną edycję rekrutacji lub gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy 95% alokacji dla danej grup przedsiębiorstw. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu w dniu przekroczenia 95% alokacji, a nabór będzie prowadzony do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym informacja o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji została upubliczniona.

Sposób składania formularzy zgłoszeniowych:
Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe można składać  w następujący sposób:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl  lub
 • osobiście w Biurze projektu (Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 314)

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   

 •  w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  

Planowana data publikacji list rankingowych: najpóźniej  08.04.2022 r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z PARR S.A. umowy wsparcia – promesy.  Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 15.04.2022 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na zbliżający się termin zakończenia projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” planowany termin zakończenia usług rozwojowych wnioskowanych do dofinansowania nie może przekraczać 15.06.2022 r.  Usługi rozwojowe, których termin zakończenia będzie wykraczał poza wyżej wymienioną datę nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
 578 363 197, 697 053 169

Biuro projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.Aul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 314 , drugie piętro
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

(Budynek jest architektonicznie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)